Kimpa Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti., tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Veri güvenliğiniz göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* ("Kanun") istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Kanun gereğince, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, İş süreçlerimizin devamlılığının sağlanması, faaliyetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz  kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz , Şirketimizin fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişilerin kamera kayıtları vb.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Müşterilerimize ait kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla Kimpa Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti., tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak alınmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru işlemler için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ve yukarıda listelenen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • Tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin İnsan Kaynakları Süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Şirketimizin Kariyer /Yetenek Gelişimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Taşınabilir mal ve kaynakların güvenliğinin temin edilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetiminin yapılması,
 • Mal/ hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi
 • Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, kariyer siteleri, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında tedarikçiler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kanun’un İstisnalar başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile Kimya Sanayicileri Org. Sanayi Bölgesi C 54 Tuzla - İstanbul adresine gönderebilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen   Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

KVKK Veri Sorumlusuna Başvuru Formu için pdftıklayınız.